فرش مشهد » گروه فرش بلوری

محصولات

شماره نقشه :702005

قیمت ( هر متر مربع ) :

اندازه های موجود

3x4 /3.5x2.5 /1.5x2.5

توضیحات فروشگاه :

 

از قرار دادن فرش در مکان مرطوب و یا در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری کنید.