فرش زمرد مشهد » گروه فرش بلوری

محصولات

شماره نقشه :1301

قیمت ( هر متر مربع ) :

اندازه های موجود

۴ × ۳ - ۲/۵ × ۳/۵ - ۲ × ۳ - ۲/۵ × ۳/۵ - ۲ × ۳ - ۱/۵ × ۲/۲۵ - ۱ × ۱/۵ - ۱ × ۲ - ۱ × ۳ - ۱ × ۴ - ۲ × ۳

توضیحات فروشگاه :

 

ستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزدستاره کویر یزد